NlWiki

Verbond (vegetatiekunde)In de vegetatiekunde is een verbond de op twee na hoogste syntaxonomische rang, onder de orde, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Namen van plantengemeenschappen van het niveau verbond zijn herkenbaar aan de uitgang -ION (bijvoorbeeld de Alnion glutinosae of het Verbond van de elzenbroekbossen.

De volgende vegetatie-verbonden worden verder in detail beschreven:

Lijst van verbonden
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Beuken-verbond Fagion sylvaticae
Buntgras-verbond Corynephorion canaescentis
Dophei-verbond Ericion tetralicis
Duinsterretjes-verbond Tortulo-Koelerion
Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Dwerghaver-verbond Thero-Airion
Fayal-brezal Myrico fayae-Ericion arboreae
Gewone en spindotterbloem-verbond Calthion palustris
Haagbeuken-verbond Carpinion betuli
Hoogveenmos-verbond Oxycocco-Ericion
Kraaihei-verbond Empetrion nigri
Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
Verbond van de berkenbroekbossen Betulion pubescentis
Verbond van biezenknoppen en pijpenstrootje Junco-Molinion
Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Verbond van de elzenbroekbossen Alnion glutinosae
Verbond van de droge, kalkrijke duingraslanden Polygalo-Koelerion
Verbond van de droge stroomdalgraslanden Sedo-cerastion
Verbond van Engels gras Armerion maritimae
Verbond van gewoon kweldergras Puccinellion maritimae
Verbond van gewoon struisgras Plantagini-Festucion
Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Verbond van de naaldbossen Dicrano-Pinion
Verbond van de veldbies-beukenbossen Luzulo-Fagion
Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Verbond van klein glaskruid Parietarion judaicae
Verbond van sleedoorn en meidoorn Carpino-Prunion
Verbond van stomp kweldergras Puccinellio-Spergularion salinae
Verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion pilosae
verbond van de wilgenbroekstruwelen Salicion cinereae
Verbond van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicion albae
Wilgenroosjes-verbond Carici piluliferae-Epilobion angustifolii
Zinkflora Thlaspion calaminariae
Zomereik-verbond Quercion roboris

Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.06.2021 05:25:13 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.