NlWiki

Natuurkundige grootheden en eenhedenIn de natuurwetenschappen is het van groot belang om de numerieke waarde van natuurkundige grootheden te kunnen bepalen. Dit gebeurt over het algemeen met behulp van meettechnieken. Deze pagina geeft een overzicht van de in de natuurkunde gebruikte grootheden en de daarvoor gebruikte eenheden. Sommige van deze grootheden zijn scalairen, andere zijn vectoren.

De zeven grondeenheden, zoals die zijn vastgelegd in het Système International (SI), zijn in de tabel op een gekleurde ondergrond aangegeven. De andere grootheden en eenheden worden officieel aangeduid als respectievelijk afgeleide grootheden en afgeleide eenheden: veel gebruikte combinaties van grondgrootheden respectievelijk -eenheden, die voor het gemak door éen symbool voorgesteld worden.

Grootheid Naam SI-symbool Uitdrukking in SI-grond-eenheden Dimensie

Speciale namen en symbolen

hoeveelheid stof mol mol mol    
hoek radiaal rad 1 m·m−1  
ruimtehoek steradiaal sr 1 m2·m−2  
lengte meter m m   l
massa kilogram kg kg   m
elektrische lading coulomb C A·s   Q
tijd seconde s s   t
frequentie hertz Hz s−1   t−1
radioactiviteit becquerel Bq s−1   t−1
katalytische activiteit katal kat mol·s−1   t−1
temperatuur kelvin K K   T of Θ
geabsorbeerde radioactieve dosis gray Gy J·kg−1 m2·s−2 l2t−2
radioactieve-dosisequivalent sievert Sv J·kg−1 m2·s−2 l2t−2
verlichtingssterkte lux lx cd·sr·m−2   mt−3
elektrische stroom ampère A A   Qt −1
zelfinductie, wederzijdse inductie henry H V·A−1·s m2·kg·s−2·A−2 l2mQ−2
kracht newton N m·kg·s−2   lmt−2
energie, arbeid, warmte joule J N·m m2·kg·s−2 l2mt−2
vermogen watt W J·s−1 m2·kg·s−3 l2mt−3
lichtsterkte candela cd cd   l2mt−3
lichtstroom lumen lm cd·sr   l2mt−3
druk, mechanische spanning pascal Pa N·m−2 m−1·kg·s−2 l−1mt−2
magnetische fluxdichtheid, magnetische inductie tesla T V·s·m−2 kg·s−2·A−1 mQ−1t−1
elektrische spanning, elektromotorische kracht volt V W·A−1 m2·kg·s−3·A−1 l2mQ−1t−2
magnetische flux weber Wb V·s m2·kg·s−2·A−1 l2mQ−1t−1
weerstand ohm Ω V·A−1 m2·kg·s−3·A−2 l2mQ−2t−1
elektrische geleidbaarheid siemens S A·V−1 m−2·kg−1·s3·A2 l−2m−1Q2t
elektrische capaciteit farad F C·V−1 m−2·kg−1·s4·A2 l−2m−1Q2t2

Andere grootheden

specifieke lichtstroom lumen per watt lm·W−1    
oppervlak vierkante meter m2   l2
inhoud kubieke meter [1]   l3
molair volume kubieke meter per mol m³·mol−1   l3
golfgetal per meter m−1   l−1
concentratie mol per kubieke meter mol·m−3   L−3
hoeksnelheid radialen per seconde s−1, rad·s−1   t−1
soortelijk volume kubieke meter per kilogram m³·kg−1   l3m−1
dichtheid, soortelijke massa kilogram per kubieke meter kg·m−3   l−3m
elektrische ladingsdichtheid coulomb per kubieke meter C·m−3 m−3·s·A l−3Q
snelheid meter per seconde m·s−1   lt−1
versnelling meter per seconde kwadraat m·s−2   lt−2
kinematische viscositeit, diffussiecoëfficiënt vierkante meter per seconde m2·s−1   l2t−1
verbrandingswarmte joule per kilogram J·kg−1 m2·s−2 l2t−2
snelheid geabsorbeerde dosis gray per seconde Gy·s−1 m2·s−3 l2t−3
blootstelling (aan röntgen- en gammastraling) coulomb per kilogram C·kg−1 kg−1·s·A m−1Q
oppervlaktespanning newton per meter N·m−1 = J·m−2 kg·s−2 mt−2
luminantie candela per vierkante meter cd·m−2   mt−3
permeabiliteit henry per meter H·m−1 m·kg·s−2·A−2 lmQ−2
impuls, stoot kilogrammeter per seconde kg m s−1   lmt−1
moment newtonmeter N·m m2·kg·s−2 l2mt−2
molaire energie joule per mol J·mol−1 m2·kg·s−2·mol−1 l2mt−2
dynamische viscositeit newtonseconde per vierkante meter N·s·m−2 = Pa·s m−1·kg·s−1 l−1mt−1
energiedichtheid joule per kubieke meter J·m−3 m−1·kg·s−2 l−1mt−2
magnetische veldsterkte ampère per meter A·m−1   l−1Qt−1
elektrische stroomdichtheid ampère per vierkante meter A·m−2   l−2Qt−1
soortelijke warmte joule per kelvinkilogram J·K−1·kg−1 m2·s−2·K−1 l2t−2Θ−1
molaire geleiding siemens per vierkante metermol S·m2·mol−1 kg−1·mol−1·s3·A2 m−1Q2t
complex vermogen voltampère V·A m2·kg·s−3 l2mt−3
elektrische veldsterkte volt per meter V·m−1 m·kg·s−3·A−1 lmQ−1t−2
elektrische geleiding siemens per meter S·m−1 m−3·kg−1·s3·A2 l−3m−1Q2t
permittiviteit farad per meter F·m−1 m−3·kg−1·s4·A2; l−3m−1Q2t2
thermische geleiding watt per meterkelvin W·m−1·K−1 m·kg·s−3·K−1 lmt−3Θ−1
warmtecapaciteit, entropie joule per kelvin J·K−1 m2·kg·s−2·K−1 l2mt−2Θ−1
molaire warmtecapaciteit, molaire entropie joule per kelvinmol J·K−1·mol−1 m2·kg·s−2·K−1·mol−1 l2mt−2Θ−1

Andere eenheden

Hieronder volgen nog enkele andere regelmatig gebruikte niet-SI-eenheden. Dit kunnen bijvoorbeeld oudere eenheden zijn die nog wel gebruikt worden, of eenheden die zo handig zijn dat men ze blijft gebruiken. Ook genoemd zijn enkele eenheden die strikt genomen geen eenheden zijn, maar wel in het algemeen spraakgebruik zo gezien worden (zoals decibel en magnitude). Sommige van deze eenheden zijn direct te herleiden tot SI-eenheden, zoals de liter (precies 1 dm³) de ångström (precies 0,1 nm) en de minuut (precies 60 s).

Grootheid Eenheid of eenheden
lengte of afstand, van klein naar groot ångström, duim, voet, el,[bron?] mijl, zeemijl, astronomische eenheid[2], lichtjaar, parsec
lage concentraties parts per million (ppm), parts per billion (ppb), parts per trillion (ppt)
druk mm Hg (of torr), cm H2O, bar, atmosfeer
energie calorie, kilowattuur, elektronvolt[2], erg
frequentie omwentelingen per minuut (rpm)
verhoudingen decibel[2], dB(A)[2], neper[2]
geurhinder geureenheid
kracht (gewicht)[3] kilogramkracht
hoek graad[2], minuut[2], seconde[2], decimale graad
informatie bit, byte, Kb of MB
inhoud liter[2], gallon
lichtsterkte (van sterren) magnitude
massa gram, ons, pond, atomaire massaeenheid[2], ton[2]
ontploffingskracht kiloton, megaton, teraton
oppervlakte centiare, are, hectare[2]
radioactiviteit curie
snelheid knoop, kilometer per uur
omvang van telefoonverkeer erlang
temperatuur graden Celsius[4] of Fahrenheit
tijd minuut[2], uur[2], dag[2], zie verder lijst van eenheden van tijd
vermogen paardenkracht (pk)

Zie ook

Bron


Staat van informatie: 16.05.2021 10:31:03 CEST

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft nlwiki.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.